Chrëscht Mäertchen am Hppa Mamer - Samsdeg, den 10. Dezember 2022 ab 15:30 Auer an der Cafeteria


Chrëscht Concert mam Lisa Mariotto - Dënschdeg, den 20. Dezember 2022 um 15:30 am Festsall


Concert mat de Mierbaacher "Al Schanken" - Dënschdeg, den 13. Dezember 2022 um 15:00 Auer am Festsall


Aktivitéitenplang Club "R" Dezember 2022